THÔNG BÁO

(Ngày 8/8/2013)

Lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm 2013-2014 download tại đây.

Lịch đăng ký bổ sung đợt 2 (từ ngày 27/8/2013-29/8/2013) sinh viên nào chưa đăng ký các đợt 1 và 2 có thể đăng ký đợt này!

Giảng viên xem lịch dạy tại địa chỉ: http://tinchi.qnu.edu.vn/tkb_gv.aspx

Các bạn sinh viên hệ niên chế xem điểm tại đây http://tinchi.qnu.edu.vn/xemdiemnienche.aspx